Implicarea personalului Autorității Publice Locale Oșești în procesul de îmbunătățire a standardului de viață din comuna Oșești a dus la implementarea și finalizarea cu succes a următoarelor proiecte de investiții:

  1. „Sistem de alimentare cu apă în localitatea Pădureni; Extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Buda;  Extindere sistem de alimentare cu apă în localitatea Oşeşti;  Sistem de canalizare ape uzate în localitatea Buda”
  2. “Construire Gradinita cu doua Sali de grupa in Sat Osesti, Comuna Osesti, Judetul Vaslui “
  3. “Construire Gradinita cu doua Sali de grupa in Sat Buda, Comuna Osesti, Judetul Vaslui “
  4. “Lucrari de modernizare la scoala gimnaziala Luiza Zavloschi, sat Buda, in    vederea obtinerii autorizatiei sanitare Comuna Osesti, Judetul Vaslui “
  5. Modernizarea sistemului de iluminat public, in comuna Osesti, judetul Vaslui
  6. Sistem de supraveghere video stradal in comuna Osesti, judetul Vaslui.
  7. Lucrari de compartimentare si executie toalete in incinta scolii M. Eminescu Osesti.     

Prioritatea 1. Dezvoltarea unei economii competitive


Obiective specifice:
1.1. Stimularea capacităților de inovare-cercetare și promovare a adoptării tehnologiilor
avansate.
1.2. Sprijinirea înființării de noi firme, competitive și sustenabile, în domenii de interes
local și regional.
1.3. Îmbunătățirea competitivității firmelor prin creșterea productivității în domenii cu
valoare adăugată.
1.4. Îmbunătățirea competitivității prin creșterea accesului la serviciile tehnologiei în
informație și comunicațiilor.
1.5. Creșterea competitivității și sustenabilității industriilor culturale și creative.
1.6. Creșterea competitivității economice în mediul rural.
1.7. Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent.

Prioritatea 2. Dezvoltarea capitalului uman


Obiective specifice:
2.1. Creșterea ocupării în rândul grupurilor vulnerabile și a tinerilor.
2.2. Îmbunătățirea accesului și participării la educație și formare de calitate.
2.3. Creșterea accesului la un act și sistem medical de calitate, eficient, modern.
2.4. Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale
și urbane aflate în declin.


Prioritatea 3. Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor


Obiective specifice:
3.1. Sprijinirea și promovarea eficienței energetice.
3.2. Promovarea managementului durabil al apei.
3.3. Promovarea tranziției către economia circulară.
3.4. Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor.
3.5. Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității și reducerea poluării.


Prioritatea 4. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente și durabile


Obiective specifice:
4.1. Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin realizarea de investiții în
infrastructura de transport.
4.2. Îmbunătățirea accesului la infrastructura de comunicații de mare viteză.
4.3. Reducerea emisiilor de carbon prin realizarea și implementarea planurilor de
mobilitate urbană.
4.4. Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul urban, prin realizarea de investiții în
infrastructura locală.
4.5. Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, prin realizarea de investiții în
infrastructura locală.
Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Nord-Est (RIS 3) stabilește un număr
de 6 domenii de specializare inteligentă ale regiunii, respectiv:
➢ agroalimentar;
➢ textile și noi materiale avansate;
➢ biotehnologii;
➢ mediu și energie;
➢ Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (IT&C);
➢ turism pentru stil de viață sănătos.


Prioritățile orizontale pentru specializarea regională sunt:


P.1. Dezvoltarea competențelor de inovare în rândul noilor generații:
1.1 Promovarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ regionale pentru
sincronizarea ofertei de pregătire cu nivelul actual al inovării în domeniile prioritare smart.
1.2. Facilitarea schimburilor între elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi și firmele
inovatoare din sectoarele prioritare smart.
1.3 Promovarea parteneriatelor cu instituțiile de învățământ regionale pentru dezvoltarea
activităților extrașcolare, promovarea creativității și atitudinii inovative.
P.2. Sprijinirea întreprinderilor inovative din Regiunea Nord-Est:
2.1. Sprijin pentru transformarea ideilor inovative în idei de afaceri.
2.2. Dezvoltarea (crearea, extinderea, dotarea și acreditarea) infrastructurilor de TT și PST
și a competențelor personalului propriu acestora pentru a diversifica oferta de servicii de transfer
tehnologic și a comercializa rezultatele cercetării.
2.3. Sprijin pentru implementarea de către IMM inovative a unor instrumente financiare.
2.4. Sprijin pentru implementarea de către IMM și clustere a unor investiții directe pentru
dezvoltarea tehnologică, a economiei durabile și incluzive.
P.3. Sprijinirea inițiativelor de clusterizare și internaționalizare:
3.1. Crearea și consolidarea rețelelor de afaceri și a clusterelor regionale.
3.2. Promovarea cooperării interregionale (în special Platformele Tematice S3) și
internaționalizarea afacerilor.
3.3. Atragerea investițiilor străine directe în domenii prioritare smart.

Sari la conținut